ÜYELİK VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ ver. 1.0

Bu internet sitesine (sikke.com.tr, sikkepara.com, skkcoin.com, sikkepara.org, sikke.exchange, sikkeborsasi.com) erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. internet sitesi ve içeriği Sikke Yazılım Anonim Şirketi'ne ait olup münhasıran onun tarafından işletilmektedir. internet sitemize erişiminizden veya siteyi kullanmanızdan önce işbu yasal uyarı ve kullanım koşullarını dikkatli okuyunuz. Sitemize üye olmakla, erişmekle ve kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlere bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Bu şartlar ve hükümlere bağlı olmak istememeniz halinde, sitemize üye olmayabilir, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz. Böyle bir kullanıma başladı iseniz kullanımı derhal durdurmalısınız. Sikke Yazılım A.Ş. üyelik ve gizlilik sözleşmesi hükümlerinde her zaman ve tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına ve yetkisine sahiptir. Söz konusu değişiklikler, değiştirilmiş üyelik ve gizlilik sözleşmesi koşullarının siteye konulması ile birlikte derhal yürürlük ve bağlayıcılık kazanacaktır. Üyeler, bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak üyelik ve gizlilik sözleşmesi hükümlerini gözden geçirmeyi kabul etmektedir. Üyelerin siteye devam eden erişimleri veya kullanımları, değiştirilmiş üyelik ve gizlilik sözleşmesi hükümlerinin kesin olarak kabul edildiği anlamına gelecektir.

 1. TARAFLAR
  İşbu Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”) hüküm ve şartları
  1. Yamaçtepe Mah. Mahmut Tevfik Atay Bul. Teknokent Sitesi A Blok No:115 Şahinbey / Gaziantep adresinde faaliyet gösteren Sikke Yazılım Anonim Şirketi (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.) ile
  2. sikke.com.tr, sikkepara.com, skkcoin.com, sikkepara.org, sikke.exchange, sikkeborsasi.com alan adlarından yayınlanan internet sitelerimize (“Internet Sitesi” ve/veya “Site”) erişim sağlayarak bu adresteki her türlü bilgi, resim veya yayına ulaşıp görüntüleyen, Site’ye üye olarak kişisel verilerini paylaşan kullanıcı veya girişimci veya yatırımcı veya her ne ad veya unvan altında olursa olsun İnternet Sitesini inceleyen veya üye olan kişiler (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır.)
   arasında kabul ve taahhüt edilmektedir.
 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
  İşbu Sözleşme’nin konusu, Internet Sitesinin kullanılması, üyeliğe ilişkin şart ve kuralların tespit edilmesi ve üyenin siteden faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
 3. TANIMLAR
  Sikke Platformu: Proje sahibi girişimciler ile Proje Sahiplerinin projelerine ilgi gösteren yatırımcıların buluştuğu, girişimcilerin projelerini yayınlayabileceği ve yatırımcıların uygun görmeleri halinde girişimcilerle bu platforma özel aşağıda tanımı yapılan Sikke vasıtası akıllı kontratlar yapabilecekleri  bir platformdur. Ancak Sikke Platformu 7061 sayılı kanun ve buna bağlı mevzuatlarına tabi olan “kitlesel fonlama” vasfında veya bu iddiada bulunan bir platform değildir. 
  Sikke: Sikke, ticari mal niteliğini haiz, sadece sikke platformunda geçerli bir yazılım lisansıdır/ürünü/metasıdır. Sikke platformundaki varlıkları değerlendirme için kullanılan bir ölçü birimi niteliğinde akıllı kontrat biçimidir. Bu kapsamda, Sikke hiçbir surette elektronik para, yasal otoriteler tarafından çıkarılmış bir para veya kıymetli evrak veyahut hisse payı veya kitle fonlama mevzuatına tabi bir varlık veya yasalar uyarınca alım satımı yasalarca idari kurumlardan izne tabi bir faaliyete konu bir hizmet veya ürün vasfında değildir.
  İnternet Sitesi: İşbu internet sitesi, yukarıda tanımlanan Sikke Platformu ve Sikke adındaki ürünün  tanıtımının yapıldığı ve ilgili işlemlerin gerçekleştirildiği Sikke Yazılım A.Ş.’ye ait internet sitelerini (sikke.com.tr, sikkepara.com, skkcoin.com, sikkepara.org, sikke.exchange, sikkeborsasi.com) ifade etmektedir. İnternet sitesi üzerinden yapılan sikke ürününün satışı; hiçbir surette şirketlerin halka hisse arzı vb. olarak değerlendirilemez ve hisse yerine geçmez ve söz konusu satış sadece ticari bir mal satışını ifade eder.
  Şirket: Internet Site’lerinin sahibi olan ve Yamaçtepe Mah. Mahmut Tevfik Atay Bul. Teknokent Sitesi A Blok No:115 Şahinbey / Gaziantep adresinde faaliyet Sikke Yazılım Anonim Şirketi’ni ifade etmektedir.
 4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Üye  olası bir yatırım kararı vermesi halinde girişimcilerin Projelerine  yapılacak yatırımın ticari olarak riskler içerdiğini, kendisine bu yatırım kapsamında kesin bir gelir veya ortaklık yapmaları halinde bir temettü veya kâr  taahhüdünde bulunulmadığını ve yatırım yapacağı bedelin tamamını veya bir kısmını geri alamama durumu ile karşılaşabileceğini, girişimcilerin projeleri hakkında Şirketin herhangi bir dahli olmadığını ve projelerin tüm sorumluluğunun girişimci üyelere ait olduğunu, yatırım yapmadan önce basiretli davranarak hareket etmesi gerektiğini  kabul beyan ve taahhüt eder.
  2. Üye, İnternet sitesindeki projelerin yatırımcılarının yasal mevzuat gereğince melek yatırımcı vasfının veya tanımının olmadığını, bu hususların ilgili melek yatırımcı mevzuatı gereği yatırımcıların elde edebilecekleri  vasıflardan dolayı Şirketin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, İnternet Sitesinin yatırımcıların vasıflarını kontrol etmediğini, Yatırımcıların taahhüt ettikleri edimlerden dolayı Şirketin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.
  3. Sikke Platformu parlak fikri olan ve bu metinde yer alan koşulları sağlayan gerçek kişilerin projelerine ekonomik destek sağlamak amacı ile kurulmuş bir ticari mecradır. Site Proje Sahipleri ile Yatırımcıların oluşturduğu ekonomik hareketlilikten pay almak sureti ile ticari faaliyette bulunur. İnternet sitesi;  geniş bir yelpazede yer alan yaratıcı projelere yönelik bir platformudur. Açıkça belirlenmiş hedef ve beklentileri olan projeler ve yatırımcılar içindir. Ancak Şirket girişimcilerin projelerinden veya içerik veya özelliklerinden  veya yatırımcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.
  4. Sikke Platformu yaratıcı alanlardaki girişimcilerin sorumluluğundaki projelere yatırımcıların Sikke vasıtası ile destek olmasını sağlamak için kullanılabilir.
  5. Sikke Platformu Hayırseverlik faaliyetlerine veya belirli bir davaya finansman sağlanmasına izin verilmez.
  6. Projeler %100 proje sahiplerine ait olup tüm sorumlulukları Proje sahiplerindir.
  7. Yatırımcıların gönderdikleri paradan aracı banka ve finans kuruluşlarının yaptığı ve yapacağı işlem ücretlerinden site sorumlu değildir.
  8. Üye, İnternet Sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Şirketin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sebebiyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üye, yanlış bilgi vermesi halinde Sözleşme'nin Şirket tarafından tek taraflı olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın sona erdirebileceğini kabul eder.
  9. Üye, Şirket tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Kayıt sırasında verilmiş olunan e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkânına sahiptir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Şirket’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Şirket’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
  10. Üye, işbu İnternet Sitesini kullanmakla, bu kullanımından doğan tüm sorumluluğun ve risklerin kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder. İnternet Sitesi yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca Üyenin sorumluluğundadır.
  11. Üye, İnternet Sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
  12. Üye, İnternet Sitesini kullanırken;
   1. Hali hazırda yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek her türlü Türkiye Cumhuriyeti mevzuat hükümlerini, uluslararası sözleşmeleri veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyecektir. Bu sebeple doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üyeye aittir.
   2. Ülke çapında veya uluslararası düzeyde yasalara aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyecektir. Şirket, bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Üye’ye aittir.
   3. İşbu internet sitesinin sahibi/sahipleri, görevlileri veya host'unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyecek veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyecektir.
   4. İnternet sitesi içeriğine İnternet sitesi görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak İnternet sitesi içeriğine dâhil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyecek veya silmeyecektir.
   5. Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları, yazılımları ve materyalleri yerleştirmeyecek, postalamayacak veya iletmeyecektir.
   6. Sitenin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer kullanıcılarını elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacaktır.
   7. Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme postalamamak, iletmemek ya da kullanmamak, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
   8. Çerçeveleme (framing) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak siteyi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyecek veya başka bir biçimde görüntülemeyecektir. Şirket, Üyenin bu gibi ihlal ve/veya ihlallerini ilgili yetkili ve kanun uygulayıcı mercilere bildirecek ve kimliğinizi açıklamak suretiyle onlarla işbirliği yapacaktır. Bu hallerde Şirket tarafından yapılacak bilgi paylaşımları, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal mevzuat hükümlerinin ihlali sayılmayacaktır ve böyle bir ihlalin olması durumunda Üye’nin siteyi kullanma hakkı derhal sonlandırılacaktır.
  13. Üye, Şirket’in İnternet Sitesindeki her türlü yorumu, bilgiyi ve verilecek linki denetlemek gibi bir zorunluluğu bulunmadığını baştan kabul etmektedir. Ancak Şirket, İnternet Sitesi içeriğindeki her tür bilgiyi ve malzemeyi kısmen veya tamamen, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını, üyelere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya İnternet Sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini saklama veya silme ve herhangi bir yasal, idari merciinin talebine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar.
  14. İnternet Sitesi ve/veya Şirket hiçbir durumda aşağıdakilerden sorumlu olmayacaktır:
   1. İnternet Sitesinin kullanılmasından veya kullanılmamasından, İnternet Sitesi üzerinden sağlanan veya indirilen (download edilen) herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) İnternet Sitesi veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.
   2. İnternet Sitesi içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya İnternet Sitesi yoluyla indirilen (download edilen) materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.
   3. Üye tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve siteyi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü maddi yükümlülüklerinden sorumludur. Üyenin bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen Üye sorumludur.
   4. Üye, İnternet Sitesine erişimi ve internet sitesini kullanımı nedeniyle işbu üyelik ve gizlilik koşullarının herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan tüm yargılama giderleri ile avukatlık ücretlerini de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama zarar ve masraflardan sorumludur. Üye hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.
   5. Sitenin kullanımı ve tazminatlar ile ilgili hükümleri, İnternet Sitesi çalışanları, temsilcileri, lisansörleri, sponsorları da kendi nam ve hesaplarına kullanıcıya karşı ileri sürebilirler.
   6. Hiçbir durumda Şirket, çalışanları, tedarikçileri veya sitenin kullanımından veya site üzerinden elde edilen herhangi bir veriden kaynaklanan, sözleşmeye dayalı sorumluluk, haksız fiilden doğan tazminat sorumluluğu ile ilgili dava veya başka her türlü dava sıfatıyla, niteliği her ne olursa olsun, doğrudan veya dolaylı her türlü ziyan, olay veya durum veya özellikle mali veya ticari nitelikte olmak üzere her türlü zarardan sorumlu tutulamaz.
   7. Sitede yer alan bilgiler, yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca “icap” olarak kabul edilemez olup Şirket’i bağlayıcı bir yönü bulunmamaktadır.
  15. İnternet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Şirketle hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Şirket’in, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  16. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Üye, bu ihlallerinin hukuki ve cezai sonuçlarından Şirket’i ari tutacaktır. Bunun yanı sıra işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Şirket’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
  17. Şirket, gördüğü lüzum üzerine her zaman ve tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkına sahiptir. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Böyle bir durumda, Şirket’in hiçbir sorumluluğu yoktur.
  18. Şirket, işbu üyelik ve gizlilik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
  19. İnternet Sitesinde yer alan tüm içerik; her türlü ses, metin, görüntü, fotoğraf, logo, grafik, imge, şekil, animasyon, çizim, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar, Şirket’e aittir ve Türk Ceza Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında hukuki koruma altındadır. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere, bu internet sitesindeki hiçbir içerik Şirket’in yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanılamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, depolanamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, dağıtılamaz, uyarlanamaz, işlenemez, ticari amaçla elde bulundurulamaz, satılmaz ve söz konusu fiiller teşvik edilemez. Üyeler, internet sitesinin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımı için kâr amacı ve ticari amaç olmaksızın almakta serbesttir. Sikke’nin isim hakkı ve logosu münhasıran Şirket’e ait olup hiçbir surette Şirket’in yazılı onayı olmadan kullanılamaz, 3. kişi ve kuruluşların kullanımına sunulamaz.
  20. Üye, İnternet Sitesi üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde İnternet Sitesi ve Şirket’in hiçbir kontrolü olmadığı için linklerin gösterdiği internet sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden İnternet Sitesi ve Şirket’in sorumlu olmadığını ve bu internet siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Üye ayrıca İnternet Sitesi ve Şirket’in böyle herhangi bir internet sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.
  21. Şirket, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, İnternet Sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Şirket’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
  22. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
  23. Şirket, işbu Sözleşme uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu Sözleşme'yi onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye, mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini" gerçekleştirebilecektir.
  24. Şirket, üyelerine daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Şirket, üyenin İnternet Sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
  25. Şirket, İnternet Sitesini herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Şirket’in, sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı internet sitesi üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
  26. Şirket, internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs ve kötü yazılımlardan koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, İnternet Sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
  27. Şirket’in, işbu Sözleşme koşullarından herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.
  28. İnternet Sitesinde bir yaş engeli olmaksızın herkesin gezinmesine açıktır. Ancak sitede üye, destekçi veya proje sahibi olabilmek için bu koşulların kabul edildiği tarihte 18 yaşından gün almış olmak ve tam hak ehliyetine sahip olmak gerekmektedir.
  29. Site burada yer alan kullanım koşullarını veya sitenin işleyişine ilişkin diğer kural ve prensipleri dilediği zaman dilediği biçimde değiştirebilir bu konuda ayrıca bir bildirim yapılması zorunlu değildir. Site dilediği zaman ve dilediği şekilde sitenin görünümünü, içeriğini, sağladığı hizmetleri, hizmetlere ulaşma şeklini Proje sahibi, yatırımcı (destekçi), kullanıcılara bildirim yapmaksızın değiştirebilir. Site dilerse sadece bir kısım Proje Sahibi, destekçi/yatırımcı ve kullanıcının siteye erişimini kısmen veya tamamen herhangi bir gerekçe bildirmeksizin engelleyebilir veya kısıtlayabilir. Bu durum özellikle (ama burada belirtilen koşullar ile sınırlı olmaksızın) site prensiplerine, genel ahlaka, kamu düzenine, fikri haklara aykırılıklar, ticari kullanım sayılabilecek şekilde veya sitenin amacını aşar şekilde ekonomik fayda sağlamaya dönük teşebbüsler gibi durumlarda ortaya çıkar.
  30. Proje Sahipleri, yatırımcılar veya kullanıcılar (her biri Üye tanımı içindedir) tarafından siteye yüklenen veya yüklenmek üzere sisteme gönderilen tüm içerikler hakkında tasarruf hakkına sahiptir. Site gerekli görmesi halinde neden bildirmeksizin ve ilgilisine ayrıca haber vermeksin siteye yüklenen içerikleri kaldırabilir, değiştirebilir, kısaltabilir.
   Kişilerin Site’de gezinmeleri yüklenmiş olan içerikleri izin verilen miktarda incelemeleri bir prosedüre tabi değildir. Ancak Siteye Proje Yüklemek veya Yatırımcı  olmak için sisteme kaydolmak ve Üye olmak mecburidir. Kişiler ilgili kayıt ekranında kendilerine sunulan formları gerçeğe uygun bir şekilde doldurmak, yine kendilerine sorulan soruları kesin ve doğru olarak cevaplandırmak zorundadırlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kişilerin üyelik başvuruları kabul edilmez, bir şekilde kabul edilmiş olsa bile bu durum fark edildiği anda (eksikleri giderinceye kadar) üyelikleri askıya alınabilir veya tamamen iptal edilebilir. İptal veya askıya alma durumunda kişilerin kazanılmış hiçbir hakkı bulunmaz, Sitenin bu kişilerin mevcut eylem ve işlemleri hakkında bir sorumluluğu bulunmaz.
   Sitenin başvuru yapan kişilerin, üyelik başvurularını kabul etme zorunluluğu yoktur. İstenilen tüm şartlar taşınıyor olmasına rağmen site üyelik başvurunuz neden gösterilmeksizin kabul edilmeyebilir.  Üyelik başvurusu yapan ve siteye içerik yükleme hakkına sahip olan Proje Sahipleri ile projelere destek olmak isteyen yatırımcılara sistem tarafından üretilen şifre verilir. Sitede kayda tabi olan kullanıcılar tüm girişlerini şifreleri ile yapar ve kullanıcı hesaplarını sistemin müsaade ettiği oranda diledikleri gibi kullanırlar. Kullanıcı hesapları ve şifresi şahsa özel olup, temel güvenlik prosedürlerine aykırı olarak şifre ve kullanıcı hesaplarını 3. kişilerin kullanımına fırsat veren kişilerin sorumlulukları kendilerine aittir. Ayrıca bu durumun tespit edilmesi halinde üyelik işlemleri site tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir.
  31. Tüm Site kullanıcıları, yatırımcılar ve proje sahipleri ve Üyeler bu madde ile belirtilen ancak bunlar ile sınırlı olamayan bir içeriği, hiçbir şekilde siteye yükleyemez, kullanamaz, 3. kişilerin istifadesine sunamaz:
   1. 3. kişilere ait marka, patent veya başkaca fikri ve sınaî ürünler ile ticari sır, telif hakkı gerektiren içerik, reklam hakkı veya başkaca bir ekonomik hakkı ihlal eden içerik,
   2. Gerek Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve gerekse yabancı ülke kanunlarına göre hazırlanması, yayınlanması, toplum istifadesine sunulması yasak veya kısıtlanmış olan her türlü içerik,
   3. Kanunlar ile yasaklanmamış olsa bile bir illegal oluşumun (terör örgütleri, çıkar amaçlı suç örgütler vs.) amaçlarına hizmet eden her türlü içerik,
   4.  Kanunlar ile kısıtlanmış olsun veya olmasın 3. kişililerin özel hayatlarını ifşa eden, kişilik haklarına saldırı teşkil eden, kişilerin inanç ve kutsal değerlerini küçümseyen, aşağılayan, küfür veya hakaret içeren her türlü içerik,
   5. Bilgisayar sistemlerinin, donanım ve yazılımları ile telekomünikasyon sistemlerinin çalışmasını olumsuz yönde etkileyen başta virüs yazılımları olmak üzere her türlü içeriği siteye yüklemek, 3. kişilerin site üzerinden bu içeriği ulaşımını sağlayacak imkânlar oluşturmak.
   6. Sitenin çalışmasını sekteye uğratacak türde büyük yük teşkil eden içerik yüklemek,
 5. GİZLİLİK
  1. Şirket, üyelerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla üyelerinin bazı kişisel bilgilerini (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) talep etmektedir.
  2. Şirket, bu verileri eğilimleri analiz etmek veya istatistikler oluşturmak ve Sitenin hedef kitle ölçümlerini yapmak amacıyla kullanabilir.
  3. Üye, İnternet Sitesini kullanarak, siteye üye olarak ya da kişisel verilerini ileterek, işbu Sözleşme ve yürürlükteki tüm yasalara ve Web Sitesi Gizlilik Bildirimlerinde belirtilen hususlara uygun olarak kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına ve ifşa edilmesine onay vermektedir.
  4. Üye, kişisel verilerinin bu Sözleşmede belirtildiği şekilde toplanmasına, kullanılmasına ve ifşasına onay vermemesi durumunda, İnternet Sitesini kullanmamalı ya da internet sitesinde mevcut iletişim bilgilerinden herhangi birini kullanarak Şirket’e durumu bildirmelidir.
  5. Kişisel veriler yalnızca belirli ve sınırlı amaçlar için toplanmaktadır. Bu bilgiler üyenin İnternet Sitesi içindeki aktivitelerini izlemek için ya da Üyeyi internet sitesi dışında teşhir veya teşhis etmek için kullanılamaz. Şirket, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. Ancak Şirket, kişisel verilerinizi, destek hizmetleri yürütmesi için birlikte çalıştığı üçüncü taraflarla da paylaşabilir. Anılan üçüncü tarafların, paylaştığımız kişisel verileri sadece adımıza hizmet vermek için kullanmaları ve kişisel verilerinizi kesinlikle gizli olarak ele almaları gerekmektedir.
  6. Üyeler tarafından Site’ye giriş yapılan bazı durumlarda, Site "Cookie (Çerez)" teknolojisi aracılığıyla kişisel olmayan IP adresi gibi bazı teknik bilgileri otomatik olarak kaydedebilir. Bu bilgiler Üyelerin internet tarayıcıları veya bilgisayarlarının türü, internet servis sağlayıcılarının domain adresi, ziyaret sayı, süresi ve karakter tercihlerini içerebilir. Site’nin ziyaretçi sayısı kümülatif şekilde takip edilmektedir. Bu işleme Üyeler’e ait kişisel bilgiler dahil edilmemektedir. Bu bilgiler Site’nin güncel kalmasını ve Site’nin Üyelerin ilgi alanlarına göre şekillendirilebilmesini sağlamaktadır. Bu kişisel olmayan bilgiler Şirket’in bağlı şirketleri, iştirakleri, iş ortakları ile paylaşılabilir. Üye bilgisayarlarında "cookie" (çerez) kullanımını engellemeleri veya kullanım olduğu takdirde uyarı vermesi için ayarlayabilir. Bununla birlikte, üye çerezleri reddetmeyi seçerse, İnternet Sitesinin bazı bölümlerine erişemeyebilir. Tüm veya bazı çerezleri silmeyi seçtiğinde çerezlerin silinmesi halinde site kullanımı etkilenecektir ve üyenin çerezleri devre dışı bıraktığı bilgisayar paylaşılan bir sistemse bu silme işlemi bilgisayarın tüm kullanıcılarını etkileyecektir. İnternet tarayıcısının Yardım bölümü, "cookie" (çerez) ayarlarını yapmaya yardım edecektir.
  7. Üye bilgileri, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince Şirket’in resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda, Şirket tarafından resmi makamlara açıklanabilecektir.
  8. Şirket, Site’de kişisel bilgilerin yanı sıra kişisel olmayan bilgiler de toplayabilir. Bu bilgilerin bir kısmı teknik zorunluluklar, bir kısmı ise Site’nin tasarımı, sürdürülebilirliği, sitedeki sayfaların düzgün görüntülenmesi gibi amaçlar için kullanılmaktadır. Site’de, kullanılan tarayıcı, işletim sistemi, ziyaret edilen sayfalar, ziyaret tarih ve saati, daha önce Site’nin Kullanıcılar tarafından ziyaret edilip edilmediği gibi bilgiler de otomatik olarak toplanmaktadır.
  9. Üyenin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Üye ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Üye değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Üye, bu sitede yer alan kişisel bilgilerin eklenmesi, düzeltilmesi veya güncellenmesi işlemlerini Üye/Kullanıcı şifrelerini kullanarak gerçekleştirebilir. Kişisel bilgilerin güncellenmemesi sebebiyle, Site üzerinden verilen hizmetlerde yaşanacak gecikme ve problemlerden Şirket sorumlu tutulamayacaktır.
  10. Kişisel veriler, toplandığı amaçla veya işbu sözleşmenin üye tarafından kabulü ile verilen izinle uyumlu olacak şekilde işlenecektir.
  11. Şirket, Üyeye ait bilgileri güvenli biçimde saklamaktadır; dolayısıyla söz konusu bilgilerin herhangi bir kayıba, suistimale ya da değişikliğe karşı korunması için gerekli tüm önlemleri almaktadır. Ancak Şirket, gerekli özeni gösterdiği ve önlemleri aldığı halde sözü edilen bilgilerin, teknik sebeplerle oluşacak güvenlik zafiyeti, hacker (bilgisayar korsanı) saldırısı ve benzeri durumlar nedeniyle oluşabilecek güvenlik sorunları ile ilgili olarak Üyeler’e herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle Üye’nin bilgi ve verilerinin kaybı, yetkisiz kullanımı, yanlış kullanımı ve diğer bilgilerle değiştirilmesi durumundan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zarar ve kayıplardan Şirket sorumlu değildir.
  12. Site, Şirket’e ait olmayan başka sitelere yönlendiren bağlantı (link) ve/veya bağlantılar içerebilir. Söz konusu diğer siteler Şirket tarafından kontrol edilmedikleri gibi, bu sitelerin içerikleri, ürünleri, hizmetleri veya gizlilik politikaları ile ilgili olarak Şirket’e herhangi bir sorumluluk atfedilemez. Bu nedenle Üyeler söz konusu sitelerden bilgi indirirken ve/veya materyal yüklerken haklarının zedelenebileceği, bilgisayarlarına virüs veya kötü amaçlı yazılımların yüklenebileceği gibi tüm riskleri yüklenmiş kabul edilirler. Diğer sitelerin kullanım kayıt koşulları ve gizlilik politikalarının dikkatlice incelenip kabul edilmesi bizzat Üyeler’in sorumluluğundadır. Bu sitelerden bilgi indirmek Üyeler’in kişisel bilgi ve verilerinin kullanılmasına, fikri mülkiyet haklarının zedelenmesine veya bilgisayarlarına virüs girmesine neden olabilir. Üyeler, bu Site’den ayrıldıklarında veya diğer bir internet sitesine bağlandıklarında, diğer sitelerin gizlilik politikasını ve kullanım kayıt ve koşullarını okumalıdırlar. Bununla birlikte Üyeler’in, Şirket’e ait olduğunu iddia eden veya benzeyen sitelerin (elektronik posta ile bağlantılı olanlar dahil) güvenilirliğini sorgulamaları da kendi sorumluluklarındadır. Üye, bu durumlar ile ilgili olarak Şirket’e herhangi bir sorumluluk atfedemeyeceğini kabul eder.
  13. Depolanan bilgiler, yasal veya sözleşmesel dosyalama süresi sona erdiğinde veya Şirket’in artık gereksinimi kalmaması halinde Şirket tarafından silinecektir. Ayrıca Üye istediği zaman kendisine ait bilgilerin silinmesini talep edebilir yahut istediği zaman kişisel bilgilerinin kullanım ya da işleme tabi tutulmasına dair muvafakatini geri çekebilir. Bu tür durumlarda ya da kişisel bilgilerine ait diğer tüm sorular konusunda Yamaçtepe Mah. Mahmut Tevfik Atay Bul. Teknokent Sitesi A Blok No:115 Şahinbey / Gaziantep adresine fiziki posta ya da info@sikke.com.tr email adresi üzerinden elektronik posta yoluyla veri koruma sorumlusu Şirket sorumlularına danışabilir. Üyelere ait bilgilerin saklanması ve bu bilgilerin kullanım alanlarına ilişkin sorular için de Şirket ile yine aynı yöntemle temasa geçilebilir.
 6. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, YÜRÜRLÜK VE FESİH
  Üye'nin, üyelik kaydı yapması, Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye'nin, üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme, Üye'nin üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.
 7. 5651 SAYILI KANUN UYARINCA BİLGİLENDİRME
  Aşağıda yer alan bilgiler 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" uyarınca gerekli durumlarda iletişim sağlanabilmesi için eklenmiştir. Lütfen gerekli durumlarda kullanınız.
  İçerik Sağlayıcı / Site Sahibi Bilgileri
  Sahibi                : Sikke Yazılım Anonim Şirketi
  Vergi No           : Şahinbey V.D./ 7700674347
  Ticaret Sicil No: 37 / 53192 / 52900
  Adres                 : Yamaçtepe Mah. Mahmut Tevfik Atay Bul. Teknokent Sitesi A Blok No:115 Şahinbey / Gaziantep
  Sorumlu Kişi     : Mehmet Ali Talmaç / Hakan Erden
  E-posta              : info@sikke.com.tr
  Tel No                : +90 850 302 6000

  Yer Sağlayıcı Bilgileri
  Sahibi                : Ebiron Bilgi ve İletişim Teknolojileri / Mehmet Ali Talmaç
  Vergi No           : Gazikent V.D./ 8160146915
  Ticaret Sicil No: 37232
  Adres                 : İncilipınar Mh. Prof. Muammer Aksoy Bulv.
  Cazibe İş Mrk. Kat:7 no:704 27500 Şehitmail / Gaziantep
  Sorumlu Kişi     : Mehmet Ali Talmaç
  E-posta              : info@ebiron.com
  Tel No                : +90 342 3248080
 8. DEVİR
  Şirket, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yetkilerini üçüncü şahıslara devretme hak ve yetkisini haizdir.
 9. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ
  1. Sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, Sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında veya yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler.
  2. Taraflar arasında, işbu sözleşme, yasal uyarı ve kullanım koşullarından doğan uyuşmazlıkların çözümünde Gaziantep Mahkemeleri ve icra daireleri münhasıran yetkilidir.
  3. Üye, Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Şirket’in defter kayıtları ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Şirket kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme, üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.